Forældresamarbejde

En vigtig del i et barns liv i en institution er samarbejdet mellem forældre og personale. Basale følelser som tillid, tryghed og tiltro til personalet skal være til stede hos forældrene, for at barnet kan nære samme følelser. Vi forsøger, at tydeliggøre vore pædagogiske grundholdninger, dels gennem skriftligt materiale på hjemmesiden, velkomstpjece og nyhedsbreve, dels gennem den daglige snak og på det årlige forældremøde.

 

Stenurten er først og fremmest børnenes hus; det er dem der skal fylde huset og forældrene kan støtte op om dette ved at træde ind i de rammer huset giver. Vi ønsker at forældrene skal føle sig velkomne i huset og at de lærer både personaler, andre forældre og børn at kende. Det er vigtigt for børnene, at de føler sig set af deres legekammeraters forældre og vi ønsker at forældrene både har øje for eget barn, når de er i huset, men også for de andre børn.

 

Der kan til tider være mange voksne i huset om eftermiddagen ved afhentningstid og det er vigtigt der først og fremmest er plads og rum til børnene og vi ønsker forældrene har øje for dette og tilgodeser børnenes behov - også de børn der endnu ikke er hentet. Vi ser fx. nogle forældre læse bøger for en flok børn, hvilket er en dejlig ting for et barn at opleve sidst på eftermiddagen. Det er vigtigt at der først og fremmest er plads til de børn der ikke er hentet endnu.

 

I det hele taget ser vi gerne at forældrene har et deltagende perspektiv på at være i huset; som værende en del af et fællesskab med alle der færdes i huset og deltage aktivt i det liv, der er en stor og vigtig del af det enkelte barns verden. Vi har defineret vores samarbejde, som et partnerskab:

 

Forældrepartnerskab 
 
Forældrene indgår i et partnerskab med Stenurten, hvor forældrene forpligtiger sig til at indgå i de rammer der sættes af Stenurtens relationslæringsmodel. Stenurten skal tydeliggøre hvad forældrene kan forvente sig af Stenurten og tydeliggøre hvordan vi forventer forældrene kan støtte op om rammerne. Forældrene skal ikke være i tvivl om vi vil deres børn det bedste og det er med udgangspunkt i barnets trivsel og læring vi arbejder sammen med forældrene. Vi bruger vore strategiske kompetencer til at 'guide' forældrene til en forståelse for deres barn i institutionsfællesskabet og til at se egne styrker og svagheder i deres forældrekompetence.      

 

Den daglige kontakt

Vi bestræber os på at fortælle et par ord om dagens hændelser, når et barn bliver hentet, især i vuggestuen. Under hensyn til ovenstående.

 

Vi sender hver mandag en ugeplan ud på mail, hvor man kan læse, hvad der er planlagt og hver dag sender vi ligeledes en lille update ud, om hvad der så egentlig skete på dagen. Hver børnehavegruppe har deres opslagstavle, hvor der hænger billeder/historier af forskellige aktiviteter og særlige beskeder til gruppen. I vuggestuen laver vi indimellem små aktivitetsbøger, der indsættes i vore stuemapper.

 

Til tider har vi travlt og det kan være svært at finde en personale der har tid til at tale. Nogle dage må man vente lidt med at afbryde, andre dage må man opgive og så vende tilbage næste dag. Vores fokus vil altid være på nærværet med børnene. Men som regel vil der være tid til et stikord eller to. Nogle dage vil forældrene opleve personalet selv henvender sig, andre dage må forældrene selv være opsøgende.  

 

Forældresamtaler

Når barnet har gået i vuggestue eller i børnehave i ca. 3 måneder taler vi med forældrene om behovet for en samtale. Når forældre skal opskrive deres barn til skolestart i november, kan det evt være en idé at tale om sit barns trivsel og skoleparathed med en af gruppens pædagoger. Derfor indbyder vi til en samtale, som kan være med til at afklare forældrene om barnet skal i skole. Dog skal det påpeges, at det er politisk bestemt at børn skal i skole i det år de fylder 6 år.

 

Skulle der opstå nogle ting, man ikke helt forstår eller som vi måske ikke har fået formidlet godt nok, er det vigtigt for os at forældrene ved de altid er velkomne til at henvende sig. Det kan være både små og store ting, som man undrer sig over og de eneste der kan være med til at oplyse, informere eller eventuelt løse nogle problemer er personalet. Enten ved at tage en snak med det samme eller ved at aftale et møde face-to-face eller telefonisk, hvor vi kan sidde i fred og ro og tale. Skulle der på nogen måde opstå disharmoni mellem nogle parter i huset, så skal personale eller ledelse straks involveres, så der kan tages hånd om konflikten eller problemet. 

 

Alle samtaler finder sted om morgenen eller i middagsstunden af hensyn til at aktiviteter og nærvær med børnene ikke forringes pga forældresamarbejdet. Tidspunkter aftales med pædagogerne. I vuggestuen prioriterer vi at have den mundtlige dialog om samtalerne med hver enkelt forælder. I børnehaven hænger vi nogle gange sedler op, hvor man kan skrive sig på til en samtale. Forældrene kan henvende sig direkte til os, hvis en samtale ønskes.  

 

Særligt forældresamarbejde

Indimellem oplever vi og forældrene at de sædvanlige samtaler omkring et barn ikke altid er tilstrækkelige. Derfor har vi i huset specialuddannet personale, der er særlig kompetente til at give vejledning og coache forældre i nogle af de usikkerheder der kan opstå i forældreskabet. Det er pædagogerne og den pædagogiske leder der sammen vurderer om forældrene kan tilbydes et sådant forløb. 

  

Forældremøder

Vi afholder et årligt forældremøde i efteråret. Mødet arrangeres lidt forskelligt fra år til år. Der er endvidere valg til klyngebestyrelse og forældreråd på mødet.

 

Forældreaktiviteter

For at alle - både børn, personale og ikke mindst forældre - kan lære hinanden bedre at kende, opfordrer vi til at forældrene engang imellem holder forældrekaffe om eftermiddagen (gruppevis) eller at gruppen én gang årligt spiser sammen en aften. For at alle samtidig skal mærke, vi er et samlet hus, holder Stenurten et par arrangementer om året, hvor forældrene sammen med børnene får lejlighed til at være sammen på tværs af hele huset.

 

De store børns forældre har indimellem ønsket en 'sleepover' i huset og det støtter vi op om, dog skal forældrene selv engagere sig praktisk i arrangementet.