Organisationshistorie

Organisationsfortælling

 

Hvorfor en organisationsfortælling? Fordi de foreløbige 18 år Stenurten har eksisteret, alle har betydning for den organisering og pædagogik der kendertegner Stenurten i dag. Ikke mindst fordi der fortsat er bærende kræfter i husets udviklingshistorie present i huset.   

Da Stenurten åbnede som den økologiske daginstitution lå det i kortene at fokus blev lagt på at arbejde pædagogisk med naturformidling. Arbejdet med udformning og implementering af Miljøledelsessystemet var med til at skabe hvordan pædagogik og arbejdsgange blev rammesat. Miljøledelse og dets rammer fordrede en læringstænkning i huset, fremfor en omsorgs- og pasningskultur. Derfor var det forholdsvis nemt for Stenurten at implementere de pædagogiske læreplaner da de indførtes ved lov i 2004, ikke mindst fordi læring fra start har været et bærende element i Stenurtens værdier i daginstitutionsarbejdet.  

 

Sideløbende med fokus på naturformidling var vi inspireret af at arbejde med æstetiske læreprocesser. Som en arbejdsform, mere end kun en fokusering på de kulturelle udtryksformer. Vi hentede i de første år inspiration fra især børnehavekulturen i Berlin og fra de italienske daginstitutioner i Pistoria-området nær Firenze, begge steder har vi været på studiebesøg for at lade os inspirere. Bla indledte vi et samarbejde med en kunstner, for at opkvalificere medarbejdere i at arbejde med de kulturelle udtryksformer. I dag kommer vores huskunstner fortsat et par gange om året og fortæller og maler med børn og pædagoger.

 

I 2006 lykkedes det at få en udflytterdel og en ekstra børnehavegruppe koblet på, så det siden har været muligt dels at skaffe plads til vuggestuebørnene i børnehaven, dels at kvalificere rummet til at arbejde med vore foki.

 

I årene frem mod 2010 arbejdede vi videre med generelt at udvide vore kompetencer på alle 6 læreplanstemaer. Det arbejde fik betydning for Stenurtens ansættelsespolitik, som blev fastsat for at fremme ansættelse af medarbejdere med forskellige kompetencer. Til at understøtte det pædagogiske arbejde på de forskellige kompetenceområder igangsatte vi projektarbejdsformen. Vi har gennem alle årene deltaget i mange af kommunens igangsatte projekter, både på det organisatoriske plan og på det mere praksis pædagogiske aktivitetsniveau. Og internt er projektarbejde en meget anvendt form til pædagogiske forløb.

 

Stenurten har et internationalt perspektiv. Vi henter inspiration fra andre dele af verden, især fra Italien og Berlin har vi hentet stor inspiration til husets praksis ved at have besøgt stederne. Desuden vises huset ofte frem for besøgende fra hele verden, især fra asiatiske lande. Under disse besøg skabes ofte kontakt og Stenurten bliver lige så inspireret af den internationale kontakt og i nogle tilfælde samarbejde, som andre bliver af os.

  

 

Udviklingsstrategisk har vi arbejdet med at trække projekter til Stenurten, dels for at give børnene lærerige oplevelser og dels for at opkvalificere medarbejdernes vidensteoretiske faglighed og kompetencer på det praktiskpædagogiske felt. Metoden har været at bidrage med viden, idéer og praktisk støtte til projekter i samarbejde med initiativtagere i kommunen. En enkelt gang søsatte vi på eget initiativ et 3 årigt kompetence- og udviklingsforløb i æstetiske læreprocesser for institutioner i nærmiljøet. Det ledelsesgreb fastholdes fortsat i huset og bliver understøttet af en ressourcesøgning til at få projekter/aktiviteter til at lykkedes.

 

I 2011 blev Stenurten ledelsesmæssigt omstruktureret ved indførelse af klyngeledelse i kommunen og ledelsesteamet i huset blev halveret, så der tilbage var en pædagogisk leder. Organisatorisk og pædagogisk blev hverdagen og arbejdsformen sat ind i en tydeligere ramme i relationslæringspædagogikken og der blev sat fokus på det faglige refleksions- og relationsarbejde. Børneperspektivet fik første prioritet og forældresamarbejdet fik fokus på kvalitet fremfor kvantitet. Rammerne fra relationslæringsmodellen har givet en retning at arbejde ad og har medvirket til et større medejerskab til Stenurtens verden.

 

De udviklings/fokuspunkter der arbejdes med i Stenurten udformes på baggrund af eksisterende praksis. Dels kan det være en vision fra ledelsens side at kvalificere et område og dels kan det være punkter der optager medarbejdergruppen, som danner baggrund for valg af et kommende fokuspunkt. Fokuspunkter forløber i en 2-årig periode, så det når at rodfæste sig. Det er en rød tråd i udviklingsstrategien at fokuspunkterne og relationslæringen hænger sammen og samlet set over en årerække giver kvalificeringer af arbejdsområder der, trods udskiftning af personalet, bibeholdes i Stenurtens kompetencepulje.