Institutionens lovgrundlag

I Dagtilbudsloven er der opstillet en række bestemmelser for og om dagtilbud til børn. Heri står bla. nævnt at dagtilbuddene " i samarbejde med forældrene skal give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst."

 

Ligeledes er det formuleret, at børn skal gives mulighed for ".. at have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring."

 

Desuden skal dagtilbuddene ".. udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. Samt ".. fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring." Desuden skal dagtilbuddet ".. sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære." Der er i loven opstillet 6 temaer for udarbejdelse af pædagogiske læreplaner. Der er et særligt fokus på sprog og dagtilbuddet vurderer om 3 og 5 årige børn har behov for en sprogvurdering, der foretages i et fællesskab mellem institution og forældre. Loven indeholder også bestemmelsen om en Børne Miljø Vurdering (BMV). Formålet er at bidrage til, at børn i dagtilbud har et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, udvikling og læring.  

 

Københavns Kommune udvikler løbende Pædagogiske Perspektivplaner på baggrund af Lov om social service. Stenurten har tidligere været aktivt involveret i Perspektivplanernes indhold. I 2012 har kommunen udpeget 6 pejlemærker, som alle institutioner skal arbejde med:

- Sociale relationer - positiv voksenkontakt hver dag

- Inklusion og fællesskab - børne- og ungefællessakber til alle

- Sprogindsats - muligheder gennem sprog

- Sammenhæng - også i overgane

- Refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis

- Forældresamarbejde - partnerskabstanken

 

Klyngerne udarbejder egne pædagogiske principper og målsætninger under hensyntagen til Dagtilbudsloven og kommunens værdigrundlag og den enkelte institution udmønter den pædagogiske praksis i henhold til ovenstående.