Ledelses- og personalestruktur

Ledelsesstruktur

 

Stenurtens medarbejderstab tæller omkring 25 ansatte.


Derudover har også gårdmand og rengøring sin gang i huset, trods selve ansættelsesforholdet ligger i kommunen. Kommunens klyngestruktur bevirker at der til hele medarbejdergruppen er én pædagogisk leder. Grundet udflytterdelen har børnehaven en pædagog med teamkoordinatorfunktion, som indgår i børnenormeringen. I efteråret 2011/foråret 2012 har der været arbejdet med en strategisk vision for ledelsesarbejdet fremover i Stenurten hen mod et større kollektivt ansvar for en bæredygtig ledelse, hvor organiseringen af den pædagogiske og praktiske hverdag rammesættes og hvor der lægges vægt på den kollegiale sparring og et større fokus på den enkelte medarbejders kompetencer og bidrag til fællesskabet.

 

Den pædagogiske leder har det overordnede formelle ansvar for den pædagogiske og personalemæssige ledelse. Derudover påtager den pædagogiske leder sig den strategiske og visionære ledelse. En tydelig og klar retning er grundlaget for kvalitet i det pædagogiske arbejde og for den fælles faglige udvikling af synergien i personalegruppen. Daginstitutioner er en politisk ledet organisation, hvilket betyder at der ofte er lovgivnings- og forvaltningsmæssige projekter og tiltag der skal arbejdes med. En faglig funderet strategisk ledelse betyder at de mange projekter og tiltag sammentænkes i fortløbende fagligt udviklende forandringsprocesser, så der opnås en større sammenhængskraft i kompetenceudviklingen mellem de mange opgaver for det pædagogiske personale. Der arbejdes med udgangspunkt i strategisk aktionslæring.

 

Ledelsesstilen i Stenurten er åben, ærlig og konfronterende. Problematikker adresses der hvor de kan diskuteres og løses i og udenfor huset. Såfremt der skal indhentes hjælp udefra til konfliktløsninger, tages denne beslutning i et kollektivt fællesskab og aldrig uden Trio-gruppens involvering. Ledelsen ser involvering af eksterne samarbejdspartner som et konstruktivt og muligt frugtbart samarbejde. Konstruktiv kritik og konflikter skaber åbenhed for udviklende dialoger og danner et bredere spektrum for pædagogikken at virke i.

 

Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant og afdelingsleder har et samarbejde med den pædagogiske leder vedr. personalemæssige forhold, som bla udmønter sig i diverse politikker for arbejdsmiljø og samarbejde i huset. Det tilstræbes dog at involvere alle parter i huset i alle beslutninger og diskussioner og ikke kun Trio-samarbejdet. Derudover findes et tværfagligt køkkenudvalg som varetager måltidspolitikken. Pædagogerne har ansvaret for at Stenurtens pædagogiske værdier og retning efterleves i hverdagen af alle husets medarbejdere. Pædagogerne varetager desuden enkelte ansvarsområder i forhold til deres kompetencer.

 

Den pædagogiske leder påtager sig den overordnede beslutningskompetence. En åben og bred dialog som beslutningsgrundlag efterleves. Det anses som vigtigt at medarbejderne får en stemme og ved uenighed søges kompromisser. Det er den pædagogiske leders ansvar at lade husets pædagogik og organisering afklare problemstillinger og skære igennem, når handlinger påkræves fremfor flere dialoger.                 

 

Den pædagogisk leders opgaver er mangfoldige: vejledning og supervision i konflikter internt og eksternt, udredning af problemstillinger vedr. børn og familier, samtaler (herunder omsorgssamtaler, udviklingssamtaler osv.), ansættelser, klyngeledelsesmøder/-udvikling og diverse udvalgsarbejde, samarbejde med partnere udenfor huset for at trække projekter til børn og personale ind og vedligeholde Stenurtens ’udenrigsarbejde’ (rundvisninger til arkitekter, pædagoger, studerende, administrative personaler fra ind- og udland samt sparringspartner for diverse samarbejdspartnere i kommune osv.), opdateringer på skriftlige dokumenter, projektleder, processtyre husets møder, husets praktiske vedligeholdelse, administrativt arbejde (løn, ferier, arbejdsskemaer, fakturaer osv.) m.m..

 

Det forventes at alle ansatte deltager aktivt i det fællesskabende i Stenurtens praksis, både pædagogisk og i hverdagens praktiske arbejdsgange. Fællesskabelsen i Stenurten omkring pædagogikken har højeste prioritet og der forventes aktiv deltagelse for og i beslutningsprocesserne vedrørende det pædagogiske arbejde.

 

Personalestruktur

 

Pædagoger

Det er pædagogerne der i samarbejde har ansvaret for tilrettelæggelse af de enkelte aktiviteter og pædagogiske forløb med udgangspunkt i klyngens pædagogiske principper, Stenurtens pædagogik og vigtigst børnegruppens udvikling.

 

Det er pædagogernes ansvar, at det pædagogiske arbejde dokumenteres primært for børnene og sekundært for forældrene.Pædagogerne har ansvaret for samarbejde med andre instanser som talepædagog, psykolog, socialforvaltningen m.m.. Pædagogerne har ligeledes ansvaret for forældresamarbejdet, afholdelse af forældremøder og -samtaler samt modtagelse af nye børn. Det er pædagogernes ansvar at instruere medhjælperne i pædagogisk praksis og arbejdsforhold. Det er pædagogernes ansvar at fungere som praktikvejleder for studerende.

 

Pædagogerne har ansvaret for at huset er præsentabelt og at legetøj samt materialer er indbydende for børnene. Pædagogerne skal deltage i de praktiske opgaver, der følger med i en økologisk daginstitution såsom optænding i brændeovn, fylde kompost m.m..

 

Pædagogmedhjælpere

Medhjælperne er ansat til, i samarbejde med pædagogerne, at drage omsorg for det enkelte barn og børnegruppen som helhed. Medhjælperne har sammen med pædagogerne ansvaret for, at huset fremtræder ordentligt og ryddeligt, at legetøj og materialer bliver præsenteret ordentligt for børnene. Medhjælperne skal deltage i de praktiske opgaver, der følger med i en økologisk daginstitution, såsom optænding i brændeovn, fylde kompost m.m.. Medhjælperne tildeles et stort ansvar i den pædagogiske hverdag og motiveres til at deltage aktivt i både de planlagte og spontane aktiviteter. Medhjælpere må gerne arbejde selvstændigt både i og udenfor huset efter oplæringstid. Vi ansætter fortrinsvis medhjælpere, der er på vej til uddannelse eller andre udfordringer i livet.

 

Køkkenpersonale

Køkkenpersonalet er ansat til at lave mad til hele huset. De skal selvstændigt kunne lave en alsidig skriftlig madplan, styre og overholde budgettet samt sørge for indkøb. De er ansvarlig for at køkkenet altid er rent og præsentabelt samt opfylder de lovmæssige hygiejnekrav. Måltidspolitikken udformes i et tværfagligt samarbejde mellem pædagoger, pædagogisk leder og køkkenpersonalet. Køkkenpersonalet varetager institutionens måltidspolitik i planlægningen.

 

Studerende

Stenurten er praktikinstitution for pædagogstuderende. Der arbejdes med at de studerende i deres praktik bliver en del at praksisfællesskabet og kan arbejde med de vide rammer vores relationslæringspædagogik fordrer. Studerende både deltager aktivt i vores fælles praksis og bidrager med nye vinkler indenfor rammen. 

De studerende modtager den overordnede kompetencemålsvejledning fra pædagogisk leder og den mere praksisnære vejledning af pædagogerne på stuen/i grp. 

 

Møder i huset

Vi indgår i diverse samarbejdsudvalg i klyngen, som består af tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, pædagogiske ledere samt klyngeleder.

 

I Stenurten har vi personalemøde 1 gang årligt. Derudover afholdes afdelingsmøder 4-5 gange årligt. Derudover har pædagogerne gruppevis ca. hver 6. uge dialogmøde sammen med pædagogisk leder, hvor pædagogikken søges belyst gennem refleksion, faglig og personlig viden samt gennem erfaringer på tværs i huset. Der holdes stue/gruppemøder, således at hver stue/gruppe afholder møde hver 3. uge i arbejdstiden.

 

På personalemødet varetages det fællesskabende samarbejde i huset gennem emner om pædagogisk viden og faglighed. På afdelings- og gruppe/stuemøderne diskuteres forhold vedrørende afdelingens børn, planlægning af hverdagen og den pædagogiske praksis.